Aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau: speciaal voor organisaties die buurtbewoners willen activeren.

Straataanpak Energie

Energyparty’s richten zich qua omvang en bereik op straatniveau. Ze vinden plaats in een informele, veilige setting: de initiatiefnemer fungeert als host en nodigt z’n 6 tot 8 bekenden thuis uit. Onder leiding van een gespreksleider gaat het gezelschap met elkaar in gesprek over duurzaamheid en welke energiebesparende maatregelen passend zijn. Elke party sluit af met concrete actiepunten.

 

Buurtaanpak Energie

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het vergroenen van buurten. Thema’s waar provincies en gemeenten dagelijks mee bezig zijn als antwoord op milieu- en klimaatvraagstukken. En waarmee grote stappen te zetten zijn als buurtbewoners zelf tot actie over gaan. Buurkracht heeft ruime ervaring met het vinden, verbinden en mobiliseren van buurtbewoners. Op basis hiervan is een inmiddels bewezen stappenplan ontwikkeld waarin binnen een afzienbare tijd wordt toegewerkt naar een resultaat. Zoals buurten die collectief zonnepanelen hebben laten plaatsen of gezamenlijk hun woningen hebben geïsoleerd.

 

Wijkaanpak Energie

De aardgasvrijaanpak richt zich op wijken en is gebaseerd op Buurkrachts succesvolle methode van het identificeren en organiseren van initiatiefnemers in een wijk. De aanpak, bestaande uit vijf fases, ondersteunt gemeenten bij het sneller aardgasvrij te zijn en verloopt in nauwe samenspraak met burgers. In Den Bosch is het eerste buurkracht buurtplan inmiddels een feit.